REGULAMIN

Mini RAJD WALIGÓRY Będkowice 2020

Częścią niniejszego Regulaminu jest komunikat startowy z dnia 23.10.2020 - POBIERZ KOMUNIKAT STARTOWY

Rajd Waligóry jest imprezą o charakterze turystyczno-sportowym, rozgrywaną w formule na orientację w terenie górskim lub podgórskim. Adresowana jest dla rowerzystów i turystów pieszych. Zadaniem uczestników jest przemierzenie wyznaczonej trasy pieszo lub na rowerze. Uczestnicy sami opracowują sobie trasę przy pomocy mapy turystycznej, w oparciu o istniejące szlaki, drogi i bezdroża oraz wyznaczone punkty kontrolne. Rywalizacja polega na odnalezieniu jak największej liczby punktów kontrolnych w wyznaczonym limicie czasu.

ORGANIZATORZY

Pozytywne Emocje

Żarnowica Duża 16

97-320 Wolbórz

 

STRONA INTERNETOWA

www.rajdwaligory.pl

CELE RAJDU

 • Promocja walorów turystycznych polskich gór, pogórzy i wyżyn

 • Przedstawienie uczestnikom najpiękniejszych szlaków i miejsc w terenie rozgrywania rajdu

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i sportu

 • Integracja uczestników

 • Wyłonienie najlepszych uczestników spośród startujących

 • Sprawdzenie granic swojej wytrzymałości

TERMIN I MIEJSCE

Rajd Waligóry odbędzie się 24 października 2020 roku w Dolinkach Podkrakowskich. Bazą Rajdu będzie "Brandysówka" w Dolinie Będkowskiej - Będkowice, ul. Pod Sokolicą 127. Tutaj odbędzie się rozpoczęcie, start, meta i zakończenie imprezy. Noclegi można rezerwować indywidualnie w "Brandysówce" - kontakt na stronie obiektu - dolinabedkowska.pl.

 

TRASY

 • TRIAL - ok. 30 km pieszo lub biegiem w limicie 7 godzin

 • MEGA - ok. 55 km na rowerze w limicie 7 godzin

PUNKTY KONTROLNE

 • W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało-czerwonymi lampionami ze znacznikami (perforatorami).

 • Punkty kontrolne będą zlokalizowane w charakterystycznych miejscach (przy szlaku, leśnej lub polnej drodze, charakterystycznym obiekcie terenowym).

 • O rozmieszczeniu PK Uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem.

 • Swoją obecność na PK Uczestnicy powinni potwierdzić za pomocą perforatorów, którymi oznaczają odpowiednie miejsca na karcie startowej.

 • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wykonać fotografię tego miejsca oraz zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu na mecie. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji punktu warto skontaktować się telefonicznie z Organizatorem.

 • Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

 • Kolejność odwiedzania punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf).

ZASADY UCZESTNICTWA I RYWALIZACJI

 • Na trasach TRIAL i MEGA prowadzona będzie klasyfikacja uczestników z podziałem na kategorie: kobiet, mężczyzn i open.

 • Każdy z uczestników otrzyma w Biurze Rajdu kartę startową.

 • Aby zostać sklasyfikowanym na trasach TRIAL i MEGA należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK

 • Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy.

 • Dla obu tras wyznaczony jest 7 godzinny limit czasu. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy.

 • Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety.

 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie.

 • W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę.

 • Nieklasyfikowani będą Uczestnicy, którzy nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie wrócą na metę w przeciągu pół godziny po wyznaczonym limicie czasu.

 • W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie, Organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową, punktową lub zdyskwalifikować go.

 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

 • Uwagi do wyników można zgłaszać drogą mailową (bikeorient@o2.pl) przez tydzień po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji stają się oficjalne.

 • Uczestnicy trasy MEGA sklasyfikowani zostaną w Pucharze Bike Orient.

 

 

TYTUŁ WALIGÓRY

 • W tej edycji rajdu (Mini Rajd Waligóry) nie będzie rywalizacji o tytuł Waligóry.

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

 • Wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.rajdwaligory.pl do dnia 23 października 2020 godz. 17:00

 • Podczas uczestnictwa w Rajdzie każdy z zawodników zobowiązany jest do pokonywania trasy wyłącznie siłą własnych mięśni - w zależności od wybranej trasy pieszo lub na rowerze.

 • Każdy pełnoletni Uczestnik bierze udział w Rajdzie Waligóry na własną odpowiedzialność. Musi to potwierdzić, podpisując dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. Pobierz WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod stałą opieką przynajmniej jednego z rodziców lub upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Opiekunowi nie wolno pozostawić podopiecznego na trasie bez opieki.

 • Dokonanie opłaty startowej przelewem na konto Organizatora.

 • Osoby, które dokonały opłaty startowej 22 lub 23 października prosimy o pokazanie w Biurze Rajdu dowodu wpłaty.

 • Osoby, które zrezygnują z udziału w imprezie w trakcie jej trwania, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi telefonicznie.

 • Rajd odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad poruszania się po terenach leśnych.

 • Uczestnicy mają obowiązek zabrania na trasę wyposażenia obowiązkowego.

 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu.

 • Używanie odbiorników GPS dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników GPS jako pomoc przy nawigacji będzie karane.

 • Obowiązuje zakaz używania map innych niż dostarczone przez Organizatora.

 • Zabrania się śmiecenia na trasie Rajdu.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Trasa MEGA:

 • mapa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • karta startowa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • sprawny rower,

 • kask ochronny,

 • ubiór dostosowany do warunków pogodowych,

 • telefon z naładowaną baterią z numerem podanym Organizatorowi,

 • dowód osobisty.

 

Trasa TRIAL:

 • mapa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • karta startowa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • ubiór dostosowany do warunków pogodowych,

 • telefon z naładowaną baterią z numerem podanym Organizatorowi

 • dowód osobisty.

 

 

WYPOSAŻENIE ZALECANE

 

Trasa MEGA:

 • kompas,

 • mapnik rowerowy,

 • licznik kilometrów,

 • pompka rowerowa,

 • łatki,

 • zapasowa dętka,

 • podstawowe narzędzia do naprawy roweru,

 • latarka,

 • plecak,

 • folia NRC,

 

Trasa TRIAL:

 • kompas,

 • mapnik,

 • kijki trekingowe,

 • plecak,

 • latarka,

 • folia NRC,

OPŁATY STARTOWE

 • 40 zł/os. - do 12 października 2020

 • 50 zł/os. - od 13 do 19 października 2020

 • 60 zł/os. - od 20 do 23 października 2020

o wysokości opłaty decyduje data wpłaty a nie data zapisania się na Rajd

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Organizatora.

 

Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej pomniejszonej o 20% opłaty manipulacyjnej, najpóźniej na 10 dni przed planowaną edycją Rajdu. Po tym terminie Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, którzy nie wzięli udziału w imprezie.

Wpłaty na konto należy dokonywać przekazem lub przelewem na adres:

 

Pozytywne Emocje, Żarnowica Duża 16, 97-320 Wolbórz

Santander Bank Polska 48 1910 1048 2651 1273 6025 0002

z dopiskiem

Mini Rajd Waligóry + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

ŚWIADCZENIA

 

 • Mapa rajdowa,

 • karta startowa,

 • bufet na mecie (woda, owoce, ciastka),

 • ciepły posiłek regeneracyjny na mecie,

 • pomoc ratownika medycznego w bazie rajdu,

 • obsługa fotograficzna imprezy,

 • medale dla 3 najlepszych zawodniczek w kategorii kobiet i 3 najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn na trasach TRIAL i MEGA,

WYTYCZNE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID

 • W bazie rajdu obowiązuje zachowanie dystansu między uczestnikami. Dodatkowo podczas odbiorów pakietów startowych i odprawy startowej, a także na mecie obowiązuje zakrywanie nosa i ust buffem, maseczką lub częścią odzieży

 • Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób

 • Posiłki będą wydawane tylko na wynos

 • W bieżącej edycji nie jest możliwe uiszczenie opłaty startowej gotówką na starcie w bazie rajdu

 • W biurze Rajdu przed startem każdy z uczestników będzie zobowiązany podpisać oświadczenie dotyczące covid-19

       - oświadczenie dla osoby pełnoletniej

       - oświadczenie dla opiekuna osoby niepełnoletniej

 • Zalecane jest posiadanie na trasie własnego środka do dezynfekcji rąk. Pojemniki ze środkiem będą dodatkowo wystawione w bazie rajdu

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdów z powodów niezależnych od niego.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania Rajdu, dojazdu na Rajd i powrotu z Rajdu.

 • Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 • Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

Regulamin Pucharu Bike Orient 2020

  • Organizatorami Pucharu Bike Orient jest Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient wraz ze Stowarzyszeniem "Imperactive", Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych "Bastion" oraz zespół IT Orient.

  • Regulamin Rajdów Bike Orient publikowany jest na stronie bikeorient.pl. Regulamin Rajdów OrientAkcja publikowany jest na stronie orientakcja.pl. Regulamin Rajdu IT Orient publikowany jest na stronie itorient.pl. Regulamin Mini Rajdu Waligóry publikowany jest na stronie rajdwaligory.pl.

  • Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2020 na trasie Mega zalicza się 4 imprezy: 1 edycja Rajdu Bike Orient, 1 edycja OrientAkcji, 1 edycja IT Orient oraz 1 edycja Mini Rajdu Waligóry. Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2020 na trasie Giga zalicza się 3 imprezy: 1 edycja Rajdu Bike Orient, 1 edycja OrientAkcji oraz 1 edycja IT Orient.

  • Harmonogram imprez Pucharu Bike Orient 2020:

  • 27 czerwca - Rajd Bike Orient świętokrzyskie (Miedzierza) - trasy Mega i Giga

  • 18 lipca - OrientAkcja (Łobudzice) - trasy Mega i Giga

  • 1 sierpnia - IT Orient (Dzierżązna) - trasy Mega i Giga

  • 24 października - Mini Rajd Waligóry (Będkowice) - tylko trasa Mega

  • W Pucharze Bike Orient klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej jednej edycji Rajdów Bike Orient,  OrientAkcji, Mini Rajdzie Waligóry lub IT Orient rozgrywanych w 2020 roku na trasach MEGA lub GIGA.

  • Na obu trasach będzie prowadzona osobna klasyfikacja w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

  • W klasyfikacji generalnej brane będą pod uwagę trzy najlepsze starty danego uczestnika na trasie MEGA i GIGA. Jeżeli dany Uczestnik uczestniczył tylko w jednej edycji rajdu, wówczas brany pod uwagę będzie jeden start, jeżeli w dwóch - dwa starty, jeżeli w trzech - trzy starty, jeżeli w czterech lub w pięciu - również trzy starty.

  • Punkty za poszczególne edycje Rajdów przyznawane są według następujących zasad: 1 miejsce - 100 punktów, 2 miejsce - 99 punktów, 3 miejsce - 98 punktów itd., Uczestnicy którzy zajmą równorzędne miejsca otrzymają liczbę punktów należną osobie, która zajęłaby najniższą pozycję z tej grupy, gdyby nie było miejsc równorzędnych (np. 3 osoby zajmują 4 miejsce, wówczas każda z tych osób otrzymuje po 95 punktów), jeżeli liczba uczestników w danej edycji przekroczy 100 osób wówczas osoby z miejsc 100 i dalszych otrzymają 1 punkt, osoby nieklasyfikowane otrzymają 0 punktów.

  • W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników na pozycjach 1-3 miejsce, wyżej w rankingu będzie klasyfikowana osoba, która zdobyła więcej punktów kontrolnych w edycjach, w których razem startowali ci uczestnicy, a w przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu zdecyduje niższy łączny czas uzyskany w tych edycjach; przy dalszych miejscach w klasyfikacji będą uwzględniane miejsca ex aequo.

  • Zwycięzcy Pucharu Bike Orient 2020 na trasach MEGA i GIGA otrzymają puchary/statuetki (3 najlepsze zawodniczki na trasie MEGA, 3 najlepsze zawodniczki na trasie GIGA, 3 najlepszych zawodników na trasie MEGA oraz 3 najlepszych zawodników na trasie GIGA). Dekoracja zwycięzców odbędzie się na 1 edycji Pucharu Bike Orient w 2021 r.