REGULAMIN

RAJD WALIGÓRY   Klikuszowa, 22.10.2022

Rajd Waligóry jest imprezą o charakterze turystyczno-sportowym, rozgrywaną w formule na orientację w terenie górskim lub podgórskim. Adresowana jest dla rowerzystów i turystów pieszych. Zadaniem uczestników jest przemierzenie wyznaczonej trasy pieszo lub na rowerze. Uczestnicy sami opracowują sobie trasę przy pomocy mapy turystycznej, w oparciu o istniejące szlaki, drogi i bezdroża oraz wyznaczone punkty kontrolne. Rywalizacja polega na odnalezieniu jak największej liczby punktów kontrolnych w wyznaczonym limicie czasu.

ORGANIZATORZY

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient

Pozytywne Emocje

 

STRONA INTERNETOWA

www.rajdwaligory.pl

CELE RAJDU

 • Promocja walorów turystycznych polskich gór, pogórzy i wyżyn

 • Przedstawienie uczestnikom najpiękniejszych szlaków i miejsc w terenie rozgrywania rajdu

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i sportu

 • Integracja uczestników

 • Wyłonienie najlepszych uczestników spośród startujących

 • Sprawdzenie granic swojej wytrzymałości

TERMIN I MIEJSCE

Rajd Waligóry odbędzie się 22 października 2022 roku w Gorcach i na Pogórzu Orawsko-Jordanowskim. Bazą Rajdu będzie Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce w Klikuszowej.

 

TRASY

 • TRAIL (TP25) - ok. 25 km pieszo lub biegiem w limicie 8 godzin

 • ULTRA (TP50) - ok. 50 km pieszo lub biegiem w limicie 11 godzin

 • MEGA (TR50) - ok. 60 km na rowerze w limicie 8 godzin

 • GIGA (TR100) - ok. 100 km na rowerze w limicie 11 godzin

PUNKTY KONTROLNE

 • W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało-czerwonymi lampionami ze znacznikami (perforatorami).

 • Punkty kontrolne będą zlokalizowane w charakterystycznych miejscach terenowych.

 • O rozmieszczeniu PK Uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem.

 • Swoją obecność na PK Uczestnicy powinni potwierdzić za pomocą perforatorów, którymi oznaczają odpowiednie miejsca na karcie startowej.

 • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wykonać fotografię tego miejsca oraz zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu na mecie.

 • Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

 • Kolejność odwiedzania punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf).

ZASADY UCZESTNICTWA I RYWALIZACJI

 • Na trasach TRAIL, ULTRA, MEGA i GIGA prowadzona będzie klasyfikacja uczestników z podziałem na kategorie: kobiet, mężczyzn i open.

 • Każdy z uczestników otrzyma w Biurze Rajdu numer startowy, zipy lub agrafki oraz kartę startową. Kilka minut przed startem każdy z uczestników otrzyma mapę z wyznaczonymi punktami kontrolnymi.

 • Aby zostać sklasyfikowanym, na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK.

 • Potwierdzenie PK polega na odznaczeniu perforatorem znajdującym się na danym PK odpowiedniego pola na karcie startowej.

 • W szczególnych przypadkach (np. zgubienie karty startowej) dopuszcza się inny sposób potwierdzania PK (odznaczania perforatorami na mapie, zrobienie zdjęć PK, zapis śladu GPS).

 • Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy.

 • Dla tras TRAIL i MEGA wyznaczony jest 8 godzinny limit czasu. Dla tras ULTRA i GIGA wyznaczony jest 11 godzinny limit czasu. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy.

 • Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety.

 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie.

 • W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę.

 • Nieklasyfikowani będą Uczestnicy, którzy nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego lub nie wrócą na metę w przeciągu pół godziny po wyznaczonym limicie czasu.

 • W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie, Organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową, punktową lub zdyskwalifikować go.

 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

 • Uwagi do wyników można zgłaszać drogą mailową (bikeorient@o2.pl) przez tydzień po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji stają się oficjalne.

 • Uczestnicy trasy Ultra sklasyfikowani zostaną w Pucharze Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

 • Uczestnicy trasy GIGA sklasyfikowani zostaną w Pucharze Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

 • Uczestnicy tras MEGA i GIGA sklasyfikowani zostaną w Pucharze Bike Orient.

 

 

TYTUŁ WALIGÓRY

 • O tytuł Waligóry będą walczyć uczestnicy tras ULTRA i GIGA.

 • Tytuł Waligóry otrzymają uczestnicy, którzy pokonają całą trasę ULTRA lub GIGA w limicie 8 godzin, zaliczając wszystkie wyznaczone dla danej trasy punkty kontrolne.

 • Zdobywcy tytułu Waligóry otrzymają pamiątkowe statuetki.

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

 • Wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.rajdwaligory.pl lub w Biurze Rajdu.

 • Podczas uczestnictwa w Rajdzie każdy z zawodników zobowiązany jest do pokonywania trasy wyłącznie siłą własnych mięśni - w zależności od wybranej trasy pieszo lub na rowerze.

 • Każdy pełnoletni Uczestnik bierze udział w Rajdzie Waligóry na własną odpowiedzialność. Musi to potwierdzić, podpisując dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. Pobierz WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod stałą opieką przynajmniej jednego z rodziców lub upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Opiekunowi nie wolno pozostawić podopiecznego na trasie bez opieki.

 • Dokonanie opłaty startowej przelewem na konto Organizatora.

 • Osoby, które zrezygnują z udziału w imprezie w trakcie jej trwania, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi telefonicznie.

 • Rajd odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad poruszania się po terenach leśnych.

 • Uczestnicy mają obowiązek zabrania na trasę wyposażenia obowiązkowego.

 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu.

 • Używanie odbiorników GPS dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników GPS jako pomoc przy nawigacji będzie karane (nie dotyczy map na tablicach rozmieszczonych w terenie).

 • Obowiązuje zakaz używania map innych niż dostarczone przez Organizatora.

 • Zabrania się śmiecenia na trasie Rajdu.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Trasa TRAIL i ULTRA:

 • mapa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • karta startowa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • numer startowy dostarczony przez Organizatora przed startem,

 • latarka lub czołówka oraz tylne elementy odblaskowe

 • ubiór dostosowany do warunków pogodowych,

 • telefon z naładowaną baterią z numerem podanym Organizatorowi

 • dowód osobisty.

 

Trasa MEGA i GIGA:

 • mapa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • karta startowa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • numer startowy dostarczony przez Organizatora przed startem,

 • sprawny rower,

 • kask ochronny,

 • oświetlenie przednie i tylne roweru

 • ubiór dostosowany do warunków pogodowych,

 • telefon z naładowaną baterią z numerem podanym Organizatorowi,

 • dowód osobisty.

 

 

WYPOSAŻENIE ZALECANE

 

Trasa TRAIL i ULTRA:

 • kompas,

 • mapnik,

 • kijki trekingowe,

 • plecak,

 • latarka,

 • folia NRC.

Trasa MEGA i GIGA:

 • kompas,

 • mapnik rowerowy,

 • licznik kilometrów,

 • pompka rowerowa,

 • łatki,

 • zapasowa dętka,

 • podstawowe narzędzia do naprawy roweru,

 • latarka,

 • plecak,

 • folia NRC.

OPŁATY STARTOWE

 • 70 zł/os. - od 1 do 7 października 2022

 • 90 zł/os. - od 8 do 16 października 2022

 • 110 zł/os. - od 17 do 20 października 2022

o wysokości opłaty decyduje data wpłaty a nie data zapisania się na Rajd

 

Wpłaty na konto należy dokonywać przekazem lub przelewem na adres:

Pozytywne Emocje

Żarnowica Duża 16, 97-320 Wolbórz

nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska 48 1910 1048 2651 1273 6025 0002

z dopiskiem

Rajd Waligóry + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej pomniejszonej o 20% opłaty manipulacyjnej, najpóźniej na 10 dni przed planowaną edycją Rajdu. Po tym terminie Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, którzy nie wzięli udziału w imprezie.

ŚWIADCZENIA i NAGRODY

 

 • Mapa rajdowa,

 • numer startowy,

 • komplet zipów lub agrafek,

 • karta startowa,

 • bufet na trasie (m.in. woda, owoce, ciastka),

 • kawa i herbata na starcie i mecie,

 • ciepły posiłek regeneracyjny na mecie,

 • 2 noclegi w warunkach turystycznych,

 • prysznice,

 • mycie rowerów,

 • obsługa fotograficzna imprezy,

 • okolicznościowe piwo na mecie,

 • medale i upominki dla 3 najlepszych zawodniczek w kategorii kobiet i 3 najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn na trasach TRIAL, ULTRA, MEGA i GIGA,

 • dla zdobywców tytułu Waligóry pamiątkowe statuetki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdów z powodów niezależnych od niego.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania Rajdu, dojazdu na Rajd i powrotu z Rajdu.

 • Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 • Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

Regulamin Pucharu Bike Orient 2022

 • Organizatorami Pucharu Bike Orient jest Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient wraz ze Stowarzyszeniem "Imperactive", Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych "Bastion", zespół IT Orient oraz Fundacja SNOB.

 • Regulamin Rajdu Bike Orient publikowany jest na stronie bikeorient.pl. Regulamin Rajdu OrientAkcja publikowany jest na stronie orientakcja.pl. Regulamin Rajdu IT Orient publikowany jest na stronie itorient.pl. Regulamin Rajdu Waligóry publikowany jest na stronie rajdwaligory.pl. Regulamin Rajdu SNOB publikowany jest na stronie snob.run.

 • Klasyfikacja Pucharu Bike Orient prowadzona jest na dwóch trasach: Mega (50-60 km) i Giga (100-120 km).

 • Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2022 na trasach Mega i Giga zalicza się 5 imprez: 1 edycja SNOB-a, 1 edycja Rajdu Bike Orient, 1 edycja IT Orient, 1 edycja OrientAkcji oraz 1 edycja Rajdu Waligóry.

 • Harmonogram imprez Pucharu Bike Orient 2022:

  • 23 kwietnia - SNOB (Goszcz)

  • 2 lipca - Rajd Bike Orient (Maleniec)

  • 30 lipca - IT Orient (Małecz)

  • 8 października - OrientAkcja (Plichtów)

  • 22 października - Rajd Waligóry (Klikuszowa)

 • W Pucharze Bike Orient klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej jednej edycji rajdów: Bike Orient,  OrientAkcji, Rajdzie Waligóry, IT Orient lub SNOB-ie rozgrywanych w 2022 roku na trasach MEGA lub GIGA.

 • Na obu trasach będzie prowadzona osobna klasyfikacja w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

 • W klasyfikacji generalnej brane będą pod uwagę trzy najlepsze starty danego uczestnika na trasie MEGA i GIGA. Jeżeli dany Uczestnik uczestniczył tylko w jednej edycji rajdu, wówczas brany pod uwagę będzie jeden start, jeżeli w dwóch - dwa starty, jeżeli w trzech - trzy starty, jeżeli w czterech lub w pięciu - również trzy starty.

 • Punkty za poszczególne edycje Rajdów przyznawane są według następujących zasad: 1 miejsce - 100 punktów, 2 miejsce - 99 punktów, 3 miejsce - 98 punktów itd., Uczestnicy którzy zajmą równorzędne miejsca otrzymają liczbę punktów należną osobie, która zajęłaby najniższą pozycję z tej grupy, gdyby nie było miejsc równorzędnych (np. 3 osoby zajmują 4 miejsce, wówczas każda z tych osób otrzymuje po 95 punktów), jeżeli liczba uczestników w danej edycji przekroczy 100 osób wówczas osoby z miejsc 100 i dalszych otrzymają 1 punkt, osoby nieklasyfikowane otrzymają 0 punktów.

 • W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników na pozycjach 1-3 miejsce, wyżej w rankingu będzie klasyfikowana osoba, która zdobyła więcej punktów kontrolnych w edycjach, w których razem startowali ci uczestnicy, a w przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu zdecyduje niższy łączny czas uzyskany w tych edycjach; przy dalszych miejscach w klasyfikacji będą uwzględniane miejsca ex aequo.

 • Zwycięzcy Pucharu Bike Orient 2022 na trasach MEGA i GIGA otrzymają puchary/statuetki (3 najlepsze zawodniczki na trasie MEGA, 3 najlepsze zawodniczki na trasie GIGA, 3 najlepszych zawodników na trasie MEGA oraz 3 najlepszych zawodników na trasie GIGA). Dekoracja zwycięzców odbędzie się na jednej z imprez Pucharu Bike Orient w 2023 r.

 • Organizatorzy Pucharu Bike Orient zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, uwzględniając sytuacje losowe, aktualną sytuację epidemiologiczną i wytyczne rządowe dotyczące organizacji imprez.