top of page

REGULAMIN

RAJD WALIGÓRY   Sidzina, 19.10.2024

Rajd Waligóry jest imprezą o charakterze turystyczno-sportowym, rozgrywaną w formule na orientację w terenie górskim lub podgórskim. Adresowana jest dla rowerzystów i turystów pieszych. Zadaniem uczestników jest przemierzenie wyznaczonej trasy pieszo lub na rowerze. Uczestnicy sami opracowują sobie trasę przy pomocy mapy turystycznej, w oparciu o istniejące szlaki, drogi i bezdroża oraz wyznaczone punkty kontrolne. Rywalizacja polega na odnalezieniu jak największej liczby punktów kontrolnych w wyznaczonym limicie czasu.

ORGANIZATORZY

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient

 

PARTNERZY

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sidzinie

Wydawnictwo Compass

STRONA INTERNETOWA

www.rajdwaligory.pl

CELE RAJDU

 • Promocja walorów turystycznych polskich gór, pogórzy i wyżyn

 • Przedstawienie uczestnikom najpiękniejszych szlaków i miejsc w terenie rozgrywania rajdu

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i sportu

 • Integracja uczestników

 • Wyłonienie najlepszych uczestników spośród startujących

 • Sprawdzenie granic swojej wytrzymałości

TERMIN I MIEJSCE

Rajd Waligóry odbędzie się 19 października 2024 roku na terenie Beskidu Żywieckiego i Pogórza Orawsko-Jordanowskiego. Bazą Rajdu będzie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sidzinie, Sidzina 602.

 

TRASY

 • TP15 (Spacerowa) - ok. 15 km pieszo lub biegiem w limicie 8 godzin

 • TP25 (Trail) - ok. 25 km pieszo lub biegiem w limicie 9 godzin

 • TP50 (Ultra) - ok. 50 km pieszo lub biegiem w limicie 11 godzin

 • TR30 (Fun) - ok. 30 km na rowerze w limicie 8 godzin

 • TR60 (Mega) - ok. 60 km na rowerze w limicie 9 godzin

PUNKTY KONTROLNE

 • W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało-czerwonymi lampionami przestrzennymi ze znacznikami (perforatorami). Na trasach TP15 i TR30 dodatkowo będą punkty kontrolne nieoznakowane w terenie (zagadki).

 • Punkty kontrolne będą zlokalizowane w charakterystycznych miejscach terenowych.

 • O rozmieszczeniu PK Uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem.

 • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wykonać fotografię tego miejsca oraz zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu na mecie.

 • Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

 • Kolejność odwiedzania punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf).

ZASADY UCZESTNICTWA I RYWALIZACJI

 • Na wszystkich trasach prowadzona będzie klasyfikacja uczestników z podziałem na kategorie: kobiet, mężczyzn i open.

 • Każdy z uczestników otrzyma w Biurze Rajdu numer startowy, zipy lub agrafki oraz kartę startową. Kilka minut przed startem każdy z uczestników otrzyma mapę z wyznaczonymi punktami kontrolnymi.

 • Aby zostać sklasyfikowanym, na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK.

 • W szczególnych przypadkach (np. zgubienie karty startowej) dopuszcza się inny sposób potwierdzania PK (odznaczania perforatorami na mapie, zrobienie zdjęć PK, zapis śladu GPS).

 • Potwierdzenie PK na trasach TP25, TP50 i TR60 polega na odznaczeniu perforatorem znajdującym się na danym PK odpowiedniego pola na karcie startowej.

 • Potwierdzenie PK na trasach TP15 i TR30 polega na odznaczeniu perforatorem znajdującym się na danym PK odpowiedniego pola na karcie startowej lub podanie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.

 • Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy.

 • Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy.

 • Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety. Czas mety liczony jest w momencie oddania karty startowej obsłudze mety.

 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach na trasach TP25, TP50 i TR60 zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie.

 • Na wszystkich trasach w klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę.

 • Nieklasyfikowani będą Uczestnicy, którzy nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego lub nie wrócą na metę w przeciągu pół godziny po wyznaczonym limicie czasu.

 • W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie, Organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową, punktową lub zdyskwalifikować go.

 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

 • Uwagi i protesty do wyników można zgłaszać drogą mailową (bikeorient(małpa)o2.pl) w ciągu 5 dni od zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji stają się oficjalne.

 • Uczestnicy trasy TP50 sklasyfikowani zostaną w Pucharze Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

 • Uczestnicy trasy TR60 sklasyfikowani zostaną w Pucharze Bike Orient oraz Pucharze Elite League HYBRYD16,

 • Uczestnicy trasy TP25 sklasyfikowani zostaną w Pucharze Elite League HYBRYD16 oraz w Pucharze TP25.

 

 

TYTUŁ WALIGÓRY

 • O tytuł Waligóry będą walczyć uczestnicy trasy TP50.

 • Tytuł Waligóry otrzymają uczestnicy, którzy pokonają całą trasę TP50 w limicie 8 godzin, zaliczając wszystkie wyznaczone na trasie punkty kontrolne.

 • Zdobywcy tytułu Waligóry otrzymają pamiątkowe statuetki.

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

 • Wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.rajdwaligory.pl lub w Biurze Rajdu.

 • Podczas uczestnictwa w Rajdzie każdy z zawodników zobowiązany jest do pokonywania trasy wyłącznie siłą własnych mięśni - w zależności od wybranej trasy pieszo lub na rowerze.

 • Każdy pełnoletni Uczestnik bierze udział w Rajdzie Waligóry na własną odpowiedzialność. Musi to potwierdzić, podpisując dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. Pobierz WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod stałą opieką przynajmniej jednego z rodziców lub upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Opiekunowi nie wolno pozostawić podopiecznego na trasie bez opieki.

 • Dokonanie opłaty startowej przelewem na konto Organizatora lub gotówką w Biurze Rajdu.

 • Osoby, które zrezygnują z udziału w imprezie w trakcie jej trwania, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi telefonicznie.

 • Rajd odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad poruszania się po terenach leśnych.

 • Uczestnicy mają obowiązek zabrania na trasę wyposażenia obowiązkowego.

 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu.

 • Używanie odbiorników GPS dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników GPS jako pomoc przy nawigacji będzie karane.

 • Obowiązuje zakaz używania map innych niż dostarczone przez Organizatora (nie dotyczy map na tablicach rozmieszczonych w terenie).

 • Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Trasy TP15, TP25 i TP50:

 • mapa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • karta startowa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • numer startowy dostarczony przez Organizatora przed startem,

 • latarka lub czołówka oraz tylne elementy odblaskowe,

 • ubiór dostosowany do warunków pogodowych,

 • telefon z naładowaną baterią z numerem podanym Organizatorowi,

 • długopis (na trasie TP15).

 

Trasy TR30 i TR60:

 • mapa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • karta startowa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • numer startowy dostarczony przez Organizatora przed startem,

 • oświetlenie przednie i tylne do roweru,

 • sprawny rower,

 • kask ochronny na głowie,

 • oświetlenie przednie i tylne roweru,

 • ubiór dostosowany do warunków pogodowych,

 • telefon z naładowaną baterią z numerem podanym Organizatorowi,

 • długopis (na trasie TR30).

 

 

WYPOSAŻENIE ZALECANE

 

Trasy TP15, TP25 i TP50:

 • kompas,

 • mapnik,

 • kijki trekingowe,

 • plecak,

 • latarka,

 • folia NRC

 • prowiant i woda.

Trasy TR30 i TR60:

 • kompas,

 • mapnik rowerowy,

 • licznik kilometrów,

 • pompka rowerowa,

 • łatki,

 • zapasowa dętka,

 • podstawowe narzędzia do naprawy roweru,

 • latarka,

 • plecak,

 • folia NRC

 • prowiant i woda.

OPŁATY STARTOWE

 • Wpłaty można dokonywać przekazem/przelewem na konto Organizatora lub gotówką w Biurze Rajdu.

 • Wysokość wpisowego zależy od terminów wpłat podanych na stronie Rajdu, a nie od daty zapisania się na Rajd.

 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej pomniejszonej o 20% opłaty manipulacyjnej, najpóźniej na 10 dni przed planowaną edycją Rajdu. Po tym terminie Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, którzy nie wzięli udziału w imprezie.

 • Wysokość opłat startowych:

do 30 września 2024
50 zł/os.   t
rasa TP15

60 zł/os.   trasa TR30

80 zł/os.   trasy TP25, TP50 i TR60

1-13 października 2024
50 zł/os.   t
rasa TP15

60 zł/os.   trasa TR30

90 zł/os.   trasy TP25, TP50 i TR60

14-19 października 2024
60 zł/os.    t
rasa TP15

70 zł/os.    trasa TR30

110 zł/os.  trasy TP25, TP50 i TR60

Wpłaty na konto należy dokonywać przekazem lub przelewem na adres:

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient

Żarnowica Duża 16, 97-320 Wolbórz

nr rachunku bankowego: Nest Bank 04 2530 0008 2097 1078 6895 0001

z dopiskiem

Rajd Waligóry + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

ŚWIADCZENIA i NAGRODY

 

 • mapa rajdowa,

 • numer startowy,

 • komplet zipów lub agrafek,

 • karta startowa,

 • kawa i herbata na starcie i mecie,

 • bufet na trasie - m.in. woda, owoce, ciastka (może nie dotyczyć wszystkich tras)

 • ciepły posiłek regeneracyjny na mecie,

 • grill na mecie,

 • mycie rowerów,

 • obsługa fotograficzna imprezy,

 • dyżur ratownika medycznego w bazie rajdu,

 • upominki dla najmłodszych,

 • medale i upominki dla 3 najlepszych zawodniczek w kategorii kobiet i 3 najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn na trasach TP25, TP50 i TR60

 • dla zdobywców tytułu Waligóry pamiątkowe statuetki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdów z powodów niezależnych od niego.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania Rajdu, dojazdu na Rajd i powrotu z Rajdu.

 • Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 • Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

Regulamin Pucharu Bike Orient 2024

 • Organizatorami Pucharu Bike Orient jest Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient, Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych "Bastion", zespół IT Orient oraz Fundacja SNOB.

 • Regulamin Rajdu Bike Orient publikowany jest na stronie bikeorient.pl. Regulamin Rajdu OrientAkcja publikowany jest na stronie orientakcja.pl. Regulamin Rajdu IT Orient publikowany jest na stronie itorient.pl. Regulamin Rajdu Waligóry publikowany jest na stronie rajdwaligory.pl. Regulamin Rajdu SNOB publikowany jest na stronie snob.run.

 • Klasyfikacja Pucharu Bike Orient prowadzona jest na dwóch trasach: Mega (50-60 km) i Giga (100-120 km).

 • Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2024 na trasach Mega zalicza się 7 imprez: 1 edycja SNOB-a, 3 edycje Rajdów Bike Orient, 1 edycja IT Orient, 1 edycja OrientAkcji oraz 1 edycja Rajdu Waligóry. Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2024 na trasach Giga zalicza się 3 imprezy: 1 edycja Rajdu Bike Orient, 1 edycja IT Orient oraz 1 edycja OrientAkcji.

 • Harmonogram imprez Pucharu Bike Orient 2024:

 • W Pucharze Bike Orient klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej jednej edycji rajdów: Bike Orient,  OrientAkcji, Rajdzie Waligóry, IT Orient lub SNOB-ie rozgrywanych w 2024 roku na trasach Mega lub Giga.

 • Na obu trasach będzie prowadzona osobna klasyfikacja w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

 • W klasyfikacji generalnej na trasie Mega brane będą pod uwagę cztery najlepsze starty danego uczestnika, a na trasie Giga dwa najlepsze starty.

 • Punkty za poszczególne edycje Rajdów przyznawane są według następujących zasad: 1 miejsce - 100 punktów, 2 miejsce - 99 punktów, 3 miejsce - 98 punktów itd., Uczestnicy którzy zajmą równorzędne miejsca otrzymają liczbę punktów należną osobie, która zajęłaby najniższą pozycję z tej grupy, gdyby nie było miejsc równorzędnych (np. 3 osoby zajmują 4 miejsce, wówczas każda z tych osób otrzymuje po 95 punktów), jeżeli liczba uczestników w danej edycji przekroczy 100 osób wówczas osoby z miejsc 100 i dalszych otrzymają 1 punkt, osoby nieklasyfikowane otrzymają 0 punktów.

 • W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników na pozycjach 1-3 miejsce, wyżej w rankingu będzie klasyfikowana osoba, która zdobyła więcej punktów kontrolnych w edycjach, w których razem startowali ci uczestnicy, a w przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu zdecyduje niższy łączny czas uzyskany w tych edycjach; przy dalszych miejscach w klasyfikacji będą uwzględniane miejsca ex aequo.

 • Zwycięzcy Pucharu Bike Orient 2024 na trasach Mega i Giga otrzymają puchary/statuetki (3 najlepsze zawodniczki na trasie Mega, 3 najlepsze zawodniczki na trasie Giga, 3 najlepszych zawodników na trasie Mega oraz 3 najlepszych zawodników na trasie Giga). Dekoracja zwycięzców odbędzie się na jednej z imprez Pucharu Bike Orient w 2025 r.

 • Organizatorzy Pucharu Bike Orient zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, uwzględniając sytuacje losowe, aktualną sytuację epidemiologiczną i wytyczne rządowe dotyczące organizacji imprez.

bottom of page