REGULAMIN

III RAJD WALIGÓRY Niedzica 2019

Rajd Waligóry jest imprezą o charakterze turystyczno-sportowym, rozgrywaną w formule na orientację w terenie górskim. Adresowana jest dla rowerzystów i turystów pieszych. Zadaniem uczestników jest przemierzenie wyznaczonej trasy pieszo lub na rowerze. Uczestnicy sami opracowują sobie trasę przy pomocy mapy turystycznej, w oparciu o istniejące szlaki oraz wyznaczone punkty kontrolne. Trasy są łatwe nawigacyjnie, dostępne dla turystów górskich o podstawowych umiejętnościach poruszania się z mapą w terenie. Rywalizacja polega na odnalezieniu jak największej liczby punktów kontrolnych w wyznaczonym limicie czasu. Najlepsi uczestnicy mają szansę na zdobycie tytułu Waligóry.

ORGANIZATORZY

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient

Żarnowica Duża 16

97-320 Wolbórz

Gmina Łapsze Niżne

ul. Jana Pawła II 20

34-442 Łapsze Niżne

 

STRONA INTERNETOWA

www.rajdwaligory.pl

CELE RAJDU

 • Promocja walorów turystycznych polskich gór

 • Przedstawienie uczestnikom najpiękniejszych szlaków i miejsc w regionach górskich

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i sportu

 • Integracja uczestników

 • Wyłonienie najlepszych uczestników spośród startujących

 • Sprawdzenie granic swojej wytrzymałości

TERMIN I MIEJSCE

Rajd Waligóry odbędzie się 7 września 2019 roku na Spiszu. Bazą Rajdu będzie Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy, ul. 3 Maja 16. Tutaj odbędzie się rozpoczęcie, start, meta i zakończenie imprezy. Noclegi w warunkach turystycznych będą dostępne dla uczestników w Zespole Placówek Oświatowych w Niedzicy, ul. 3 Maja 97.

 

TRASY

 • TRIAL - ok. 25 km pieszo lub biegiem       1-9 PK              900 m przewyższeń

 • ULTRA - ok. 50 km pieszo lub biegiem     10-18 PK        1780 m przewyższeń

 • MEGA - ok. 50 km na rowerze                   1-15 PK          1150 m przewyższeń

 • GIGA - ok. 100 km na rowerze                  16-25 PK         2720 m przewyższeń

 

PROGRAM

Piątek | 6 września 2019 (Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy, ul. 3 Maja 97)

 •  19:00    otwarcie bazy noclegowej Rajdu - Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy, ul. 3 Maja 97 

 •  21:00-23:00  praca Biura Rajdu (Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy, ul. 3 Maja 97)

Sobota | 7 września 2019 (Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy, ul. 3 Maja 16)

 • 5:30-6:45   praca Biura Rajdu w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy, ul. 3 Maja 16

 • 6:45            oficjalne rozpoczęcie rajdu, odprawa techniczna i rozdanie map

 • 7:00            START uczestników wszystkich tras

 • 12:00          posiłek regeneracyjny

 • 15:00          uhonorowanie najlepszych zawodników na trasach Trial i Mega (godzina orientacyjna)

 • 18:00          koniec limitu czasu

 • 18:30          koniec limitu spóźnień, zakończenie Rajdu, uhonorowanie najlepszych zawodników na trasach Ultra i Giga (godzina orientacyjna)

​​

Niedziela | 8 września 2019

 • do 11:00 - opuszczenie bazy noclegowej Rajdu

PUNKTY KONTROLNE

 • W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało-czerwonymi lampionami ze znacznikami (perforatorami).

 • Punkty kontrolne będą zlokalizowane w charakterystycznych miejscach (przy szlaku, leśnej lub polnej drodze, charakterystycznym obiekcie terenowym).

 • O rozmieszczeniu PK Uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem.

 • Swoją obecność na PK Uczestnicy powinni potwierdzić za pomocą perforatorów, którymi oznaczają odpowiednie miejsca na karcie startowej.

 • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wykonać fotografię tego miejsca oraz zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu na mecie. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji punktu warto skontaktować się telefonicznie z Organizatorem.

 • Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

 • Kolejność odwiedzania punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf).

ZASADY UCZESTNICTWA I RYWALIZACJI

 • Na trasach TRIAL, ULTRA, MEGA i GIGA prowadzona będzie klasyfikacja uczestników z podziałem na kategorie: kobiet, mężczyzn i open.

 • Każdy z uczestników otrzyma w Biurze Rajdu numer startowy, zipy lub agrafki oraz kartę startową. Kilka minut przed startem każdy z uczestników otrzyma mapę z wyznaczoną trasą.

 • Aby zostać sklasyfikowanym na trasach TRIAL i MEGA należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK, na trasach ULTRA i GIGA należy zaliczyć minimalną liczbę PK, podaną w charakterystyce tras.

 • Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy.

 • Dla wszystkich tras wyznaczony jest 11 godzinny limit czasu. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy.

 • Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety.

 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie.

 • W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę.

 • Nieklasyfikowani będą Uczestnicy, którzy nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie wrócą na metę w przeciągu pół godziny po wyznaczonym limicie czasu.

 • W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie, Organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową, punktową lub zdyskwalifikować go.

 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

 • Uwagi do wyników można zgłaszać drogą mailową (bikeorient@o2.pl) przez tydzień po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji stają się oficjalne.

 • Uczestnicy trasy GIGA sklasyfikowani zostaną w Pucharze Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

 • Uczestnicy trasy Ultra sklasyfikowani zostaną w Pucharze Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

 • Uczestnicy tras MEGA i GIGA sklasyfikowani zostaną w Pucharze Bike Orient.

 

 

TYTUŁ WALIGÓRY

 • O tytuł Waligóry będą walczyć uczestnicy tras ULTRA i GIGA.

 • Tytuł Waligóry otrzymają uczestnicy, którzy pokonają całą trasę ULTRA lub GIGA w limicie 8 godzin, zaliczając wszystkie wyznaczone dla danej trasy punkty kontrolne.

 • Zdobywcy tytułu Waligóry otrzymają pamiątkowe statuetki.

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

 • Wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bikeorient.pl lub w Biurze Rajdu.

 • Podczas uczestnictwa w Rajdzie każdy z zawodników zobowiązany jest do pokonywania trasy wyłącznie siłą własnych mięśni - w zależności od wybranej trasy pieszo lub na rowerze.

 • Każdy pełnoletni Uczestnik bierze udział w Rajdzie Waligóry na własną odpowiedzialność. Musi to potwierdzić, podpisując dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. Pobierz WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod stałą opieką przynajmniej jednego z rodziców lub upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Opiekunowi nie wolno pozostawić podopiecznego na trasie bez opieki. Niedopełnienie tego obowiązku grozi dyskwalifikacją.

 • Dokonanie opłaty startowej przelewem na konto Organizatora lub gotówką w Biurze Rajdu.

 • Osoby, które zrezygnują z udziału w imprezie w trakcie jej trwania, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi telefonicznie.

 • Rajdy będą się odbywały przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad poruszania się po terenach leśnych.

 • Uczestnicy mają obowiązek zabrania na trasę wyposażenia obowiązkowego.

 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdów.

 • Używanie odbiorników GPS dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników GPS jako pomoc przy nawigacji będzie karane.

 • Obowiązuje zakaz używania map innych niż dostarczone przez Organizatora.

 • Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdów.

 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Trasa MEGA i GIGA:

 • mapa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • karta startowa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • numer startowy dostarczony przez Organizatora przed startem,

 • sprawny rower,

 • kask ochronny,

 • ubiór dostosowany do warunków pogodowych w górach,

 • telefon z naładowaną baterią z numerem podanym Organizatorowi,

 • dowód osobisty.

 

Trasa TRIAL i ULTRA:

 • mapa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • karta startowa dostarczona przez Organizatora przed startem,

 • numer startowy dostarczony przez Organizatora przed startem,

 • ubiór dostosowany do warunków pogodowych w górach,

 • telefon z naładowaną baterią z numerem podanym Organizatorowi

 • dowód osobisty.

 

 

WYPOSAŻENIE ZALECANE

 

Trasa MEGA i GIGA:

 • kompas,

 • mapnik rowerowy,

 • licznik kilometrów,

 • pompka rowerowa,

 • łatki,

 • zapasowa dętka,

 • podstawowe narzędzia do naprawy roweru,

 • latarka,

 • plecak,

 • folia NRC,

 

Trasa TRIAL i ULTRA:

 • kompas,

 • mapnik,

 • kijki trekingowe,

 • plecak,

 • latarka,

 • folia NRC,

OPŁATY STARTOWE

 • 0 zł/os. - dzieci i do 16 lat oraz mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne

 • 50 zł/os. - do 26 sierpnia 2019 dla członków jednego zespołu (min. 3 osoby)

 • 60 zł/os. - do 26 sierpnia 2019

 • 70 zł/os. - od 27 sierpnia do 3 września 2019

 • 80 zł/os.od 4 do 7 września 2019

o wysokości opłaty decyduje data wpłaty a nie data zapisania się na Rajd

Wpłaty można dokonywać przelewem na konto Organizatora lub gotówką w Biurze Rajdu.

 

Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej pomniejszonej o 20% opłaty manipulacyjnej, najpóźniej na 10 dni przed planowaną edycją Rajdu. Po tym terminie Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, którzy nie wzięli udziału w imprezie.

Wpłaty na konto należy dokonywać przekazem lub przelewem na adres:

 

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient, Żarnowica Duża 16, 97-320 Wolbórz

Volkswagen Bank Polska 95 2130 0004 2001 0471 6734 0001

z dopiskiem

Rajd Waligóry + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 

 • Mapa rajdowa,

 • numer startowy,

 • komplet zipów lub agrafek,

 • karta startowa,

 • bufet na trasie (woda, herbata, owoce, ciastka),

 • ciepły posiłek regeneracyjny na mecie,

 • pomoc ratownika medycznego w bazie rajdu,

 • obsługa fotograficzna imprezy,

 • okolicznościowe piwo na mecie,

 • prysznice i noclegi w warunkach turystycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Niedzicy ul. 3 Maja 97 z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę,

 • trofea i upominki dla 3 najlepszych zawodniczek w kategorii kobiet i 3 najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn na trasach TRIAL, ULTRA, MEGA i GIGA,

 • dla zdobywców tytułu Waligóry pamiątkowe statuetki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdów z powodów niezależnych od niego.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania Rajdu, dojazdu na Rajd i powrotu z Rajdu.

 • Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 • Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

Regulamin Pucharu Bike Orient 2019

 • Organizatorami Pucharu Bike Orient jest Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient, zespół OrientAkcja oraz zespół IT Orient.

 • Regulamin Rajdów Bike Orient publikowany jest na stronie bikeorient.pl. Regulamin Rajdów OrientAkcja publikowany jest na stronie orientakcja.pl. Regulamin Rajdu IT Orient publikowany jest na stronie itorient.pl. Regulamin Rajdu Waligóry publikowany jest na stronie rajdwaligory.pl.

 • Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2019 zalicza się 6 imprez: 2 edycje Rajdu Bike Orient, 2 edycje OrientAkcji, 1 edycja IT Orient oraz 1 edycja Rajdu Waligóry.

 • Harmonogram imprez Pucharu Bike Orient 2019:

  • 27 kwietnia - Rajd Bike Orient

  • 25 maja - OrientAkcja

  • 29 czerwca - Rajd Bike Orient

  • 27 lipca - IT Orient

  • 7 września - Rajd Waligóry

  • 28 września - OrientAkcja

 • W Pucharze Bike Orient klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej jednej edycji Rajdów Bike Orient,  OrientAkcji, Rajdzie Waligóry lub IT Orient rozgrywanych w 2019 roku na trasach MEGA lub GIGA.

 • Na obu trasach będzie prowadzona osobna klasyfikacja w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

 • W klasyfikacji generalnej brane będą pod uwagę cztery najlepsze starty danego uczestnika na trasach MEGA i GIGA, jeżeli dany Uczestnik uczestniczył tylko w jednej edycji rajdu, wówczas brany pod uwagę będzie jeden start, jeżeli w dwóch - dwa starty, jeżeli w trzech - trzy starty, jeżeli w czterech - cztery starty, jeżeli w pięciu - cztery starty, jeżeli w sześciu - cztery starty.

 • Punkty za poszczególne edycje Rajdów przyznawane są według następujących zasad: 1 miejsce - 100 punktów, 2 miejsce - 99 punktów, 3 miejsce - 98 punktów itd., Uczestnicy którzy zajmą równorzędne miejsca otrzymają liczbę punktów należną osobie, która zajęłaby najniższą pozycję z tej grupy, gdyby nie było miejsc równorzędnych (np. 3 osoby zajmują 4 miejsce, wówczas każda z tych osób otrzymuje po 95 punktów), jeżeli liczba uczestników w danej edycji przekroczy 100 osób wówczas osoby z miejsc 100 i dalszych otrzymają 1 punkt, osoby nieklasyfikowane otrzymają 0 punktów.

 • W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników na pozycjach 1-3 miejsce, wyżej w rankingu będzie klasyfikowana osoba, która zdobyła więcej punktów kontrolnych w edycjach, w których razem startowali ci uczestnicy, a w przypadku równiej liczby punktów o lepszym miejscu zdecyduje niższy łączny czas uzyskany w tych edycjach; przy dalszych miejscach w klasyfikacji będą uwzględniane miejsca ex aequo.

 • Zwycięzcy Pucharu Bike Orient 2019 na trasach MEGA i GIGA otrzymają puchary/statuetki (3 najlepsze zawodniczki na trasie MEGA, 3 najlepsze zawodniczki na trasie GIGA, 3 najlepszych zawodników na trasie MEGA oraz 3 najlepszych zawodników na trasie GIGA). Dekoracja zwycięzców odbędzie się na 1 edycji Pucharu Bike Orient w 2020 r.

PATRONAT

Lapsze_Nizne_197x254.png

PARTNERZY

cropped-gok-shadow-20.png
logoZPOniedzica223x100.png
pmno_logo_8eb41f9639a5d2a22a92be789622ac
galante_towary_min.png

POLECAMY

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now